Vizioni

Të jemi institucioni më efektiv i arsimit të lartë shqiptar që shërben në kalimin e Studentit nga bota akademike në atë profesionale, duke ofruar shërbimet më të mira të karrierës dhe duke integruar strukturat e mësimdhënies së vazhdueshme si Alumni dhe Lifelong Learning, për të përmbushur më mirë nevojat dhe pritshmëritë e grupeve të interesit. Vizioni ynë është të kontribuojmë dhe bashkëpunojmë me Biznesin për një proces më të thjeshtë dhe eficient rekrutimi.