Shkolla verore Ai??shtAi?? njAi?? aktivitet kulturor dhe akademik, i cili organizohet nga Qendra e KarrierAi??s e Universiteti tAi?? TiranAi??s. Ky aktivitet konsiderohet jo vetAi??m si njAi?? eksperiencAi?? e kAi??ndshme pAi??r studentAi??t, por gjithashtu shAi??rben si njAi?? eksperiencAi?? motivuese dhe shumAi?? e dobishme.

StudentAi??ve pjesAi??marrAi??s u jepet mundAi??sia tAi?? zgjerojnAi?? horizontin e tyre, tAi?? takojnAi?? kolegAi?? tAi?? degAi??ve tAi?? tjera, tAi?? lidhin miqAi??si tAi?? ngushta, tAi?? gjejnAi?? kontakte qAi?? mund tai??i??i nevojiten pAi??r punAi??n e tyre tAi?? ardhshme dhe tAi?? promovojnAi?? vlerat e pAi??rbashkAi??ta.

Shkolla verore zhvillohet Ai??do vit pAi??rgjatAi?? njAi?? jave gjatAi?? muajit shtator. Ky aktivitet shAi??rben gjithashtu, si njAi?? mundAi??si e mirAi?? pAi??r tu njohur mAi?? nga afAi??r me historikun e kAi??tij Universiteti, me krijimin e strukturave tAi?? reja qAi?? funksionojnAi?? nAi?? fakultete, me disa nga projektet mAi?? tAi?? rAi??ndAi??sishme tAi?? UT-sAi?? etj. Synimi i kAi??tij aktiviteti Ai??shtAi?? bashkAi??punimi mAi?? i ngushtAi?? me studentAi??t e kAi??tij universiteti dhe njohja mAi?? mirAi?? e kAi??rkesave tAi?? tyre. Ajo Ai??farAi?? Ai??shtAi?? e rAi??ndAi??sishme gjatAi?? kAi??saj shkolle verore, Ai??shtAi?? mundAi??sia qAi?? u jepet studentAi??ve pAi??r tAi?? paraqitur propozime projektesh tAi?? reja, tAi?? cilat vlerAi??sohen dhe nAi?? varAi??si tAi?? mundAi??sive tAi?? zbatueshmAi??risAi?? sAi?? tyre bAi??hen pjesAi?? e planit tAi?? punAi??s e stafit tAi?? UT-sAi??.

A�