QK

Qendra  Karrierës Suksesi juaj është vlerë e shtuar për Qendrën e Karrierës!

*Çfarë është QAL?

Qendra e Karrierës në sajë të zyrave të saj përfaqësuese në secilin fakultet, shërben si një strukturë efikase e Universitetit të Tiranës, të cilën studentët mund ta vizitojnë përgjatë formimit të tyre akademik dhe profesional dhe që ndihmon në ndërmjetësimin e studentëve me tregun e punës. Me anë të shërbimeve që ofron kjo qendër, mundësohet orientimi dhe këshillimi i studentëve për të përfituar aftësi praktike, në momentet kur studenti aplikon për:

  • për një mundësi të re studimi,
  • për përpilim dokumentash zyrtare,
  • për përpilim detyrash kursi apo diplomash,
  • për informacion rreth internshipeve të mundshme,
  • mundësive të punësimit etj.

Pjesë e QAL janë edhe strukturat e Alumni-t dhe Lifelong learning, për të cilat mund të informoheni duke klikuar mbi to…
Alumni

Lifelong learning