Qëllimet

  • Këshillim i Karrierës
  • Orientim në tregun e punës
  • Krijimi i lidhjeve mes studentëve dhe punëmarrësve potencialë
  • Të shërbejë si burim rekrutimi për shumë organizata dhe institucione
  • Të ofrojë shërbime trajnimi në bashkëpunim me kompani të ndryshme
  • Të rrisë numrin e të diplomuarve në profesionin e tyre
  • Të paraqesë nevojat për kërkime shkencore