TAi?? PAi??RGJITHSHME

Kjo politikAi?? privatAi??sie shpjegon se Ai??farAi?? informacioni ne mbledhim kur ju vizitoni faqen e internetit tAi?? QendrAi??s sAi?? KarrierAi??s (nAi?? vijim QAL), dhe shpjegon se si pAi??rdoret ky informacion. Ai??shtAi?? e rAi??ndAi??sishme pAi??r ju qAi?? tAi?? merrni parasysh se kjo faqe interneti ofron lidhje tAi?? jashtme nAi?? faqe tAi?? tjera tAi?? pavarura, si brenda QAL dhe jashtAi?? tij. Kjo politikAi?? zbatohet vetAi??m pAi??r aksesimin e drejtpAi??rdrejtAi?? nAi?? faqen e internetit me URLAi??http://www.qal.unitir.edu.al/Ai??Ne ju inkurajojmAi?? tAi?? lexoni deklaratat e privatAi??sisAi?? nAi?? faqet e tjera tAi?? internetit qAi?? ju vizitoni.

COOKIES

Kjo faqe interneti pAi??rdor cookies, tAi?? cilat janAi?? pjesAi?? tAi?? vogla informacioni qAi?? janAi?? lAi??shuar nAi?? kompjuterin tuaj ose pajisje tAi?? tjera qAi?? aksesojnAi?? internetin, kur ju vizitoni faqen. Cookies janAi?? ruajtur nAi?? shfletuesin tuaj dhe nAi?? memorjen e kompjuterit/pajisjes suaj dhe janAi?? pAi??rdorur pAi??r tai??i??ju dalluar ju nga vizitorAi??t e tjerAi?? tAi?? faqes. Ju mund tAi?? refuzoni tai??i??i pAi??rdorni cookies duke zgjedhur parametrat e duhura nAi?? shfletuesin tuaj tAi?? internetit, megjithatAi?? duke vepruar kAi??shtu, mund tAi?? mos keni akses tAi?? pAi??rdorni funksionalitetet e plota tAi?? faqes sonAi??.

TAi?? DHAi??NAT E MBLEDHURA

NjAi??soj si shumica e faqeve tAi?? internetit, kjo faqe automatikisht ruan informacione tAi?? caktuara nAi?? lidhje me Ai??do kAi??rkesAi?? tAi?? bAi??rAi?? prej saj (shih mAi?? poshtAi?? pAi??r mAi?? shumAi?? detaje). Ky informacion Ai??shtAi?? pAi??rdorur pAi??r administrimin e sistemit, pAi??r gjurmimin e gabimeve, si dhe pAi??r prodhimin e statistikave tAi?? pAi??rdorimit. Informacioni i regjistruar mund tAi?? mbahet deri nAi?? dy vjet. Ne mund tAi?? mbledhim dhe tAi?? pAi??rpunojmAi?? tAi?? dhAi??nat e mAi??poshtme rreth jush:

 • Informacioni qAi?? ju jepni duke plotAi??suar format e ofruara nAi?? kAi??tAi?? faqe interneti janAi?? pAi??r njAi?? qAi??llim tAi?? veAi??antAi??. Duke plotAi??suar kAi??tAi?? informacion ju e lejoni QAL pAi??r mbajtjen dhe pAi??rdorimin e kAi??tij informacioni pAi??r qAi??llimet pAi??r tAi?? cilat Ai??shtAi?? siguruar.
 • NAi??se ju na kontaktoni, ne mund tAi?? mbajmAi?? njAi?? kopje regjistrimi tAi?? asaj korrespondence.

TAi?? DHAi??NAT E REGJISTRIMIT

Informacioni i mAi??poshtAi??m Ai??shtAi?? mbledhur automatikisht pAi??r Ai??do kAi??rkesAi??:

 • Emri ose adresa e rrjetit tAi?? kompjuterit qAi?? bAi??n kAi??rkesAi??n. Vini re se nAi?? disa (por jo tAi?? gjitha) rrethana mund tAi?? jetAi?? e mundur tAi?? identifikohet nga kjo identiteti i personit qAi?? bAi??n kAi??rkesAi??n. Vini re gjithashtu se tAi?? dhAi??nat e regjistruara mund tAi?? jenAi?? ato tAi?? njAi?? faqe interneti tAi?? pAi??rfaqAi??suar dhe jo tAi?? dhAi??nat origjinale tAi?? klientit
 • Emrin e pAi??rdoruesit, kur dihet gjatAi?? aksesimit autentik (Log In) nAi?? kAi??tAi?? faqe interneti
 • Data dhe koha e lidhjes
 • KAi??rkesAi?? HTTP, e cila pAi??rmban identifikimin e dokumentit tAi?? kAi??rkuar
 • Kodi status i kAi??rkesAi??s (suksesi ose dAi??shtimi, etj)
 • Numri i tAi?? dhAi??nave dAi??rguar nAi?? pAi??rgjigje
 • PAi??rmbajtja e kokAi??s sAi?? referuesit HTTP e ofruar nga shfletuesi
 • PAi??rmbajtja e kokAi??s User-Agent HTTP e ofruar nga shfletuesi

Regjistrimi i tAi?? dhAi??nave shtesAi?? mund tAi?? jetAi?? i aktivizuar pAi??rkohAi??sisht nga koha nAi?? kohAi?? pAi??r qAi??llime tAi?? veAi??anta. PAi??rveAi?? kAi??saj, kompjuterat nAi?? tAi?? cilat faqja e internetit Ai??shtAi?? hostuar mbajnAi?? regjistrime tAi?? pAi??rpjekjeve (tAi?? autorizuara dhe tAi?? paautorizuara), pAi??r t’i pAi??rdorur ato pAi??r qAi??llime tAi?? tjera pAi??rveAi?? atij pAi??r aksesim nAi?? serverin e internetit. KAi??to tAi?? dhAi??na zakonisht pAi??rfshijnAi??:

 • datAi??n dhe kohAi??n e pAi??rpjekjeve,
 • shAi??rbimin pAi??r tAi?? cilin u mundAi??sua aksesi,
 • emrin ose adresAi??n e rrjetit tAi?? kompjuterit qAi?? bAi??n lidhjen,
 • dhe mund tAi?? pAi??rfshijAi?? detaje tAi?? asaj qAi?? Ai??shtAi?? bAi??rAi?? ose Ai??shtAi?? tentuar tAi?? bAi??het.

DHAi??NIA E INFORMACIONEVE SHPJEGUESE DHE PAi??RDORIMET E INFORMATAVE PERSONALE

Ne e pAi??rdorim informacionin e mbajtur rreth jush nAi?? mAi??nyrat e mAi??poshtme:

 • pAi??r tu siguruar qAi?? pAi??rmbajtja nga faqja jonAi?? e internetit Ai??shtAi?? paraqitur nAi?? mAi??nyrAi??n mAi?? efektive pAi??r ju dhe pAi??r kompjuterin tuaj duke mbledhur informacion total pAi??r pAi??rdoruesit tanAi?? duke e pAi??rdorur atAi?? pAi??r tAi?? analizuar efektivitetin dhe popullaritetin e kAi??saj faqe interneti
 • pAi??r tai??i??ju lejuar ju tAi?? merrni pjesAi?? nAi?? karakteristikat interaktive tAi?? shAi??rbimit tonAi??, kur ju vendosni ta bAi??ni kAi??tAi??

Ne mund tai??i??jua zbulojmAi?? informacionin tuaj personal palAi??ve tAi?? treta nAi?? rrethanat e mAi??poshtme:

 • nAi?? qoftAi?? se ne kemi marrAi?? miratimin tuaj pAi??r ta bAi??rAi?? kAi??tAi??
 • kur ne na kAi??rkohet ose jemi autorizuar nga ligji, urdhAi??r gjykate, rregullator ose autoritet qeveritar pAi??r tAi?? zbuluar tAi?? dhAi??nat tuaja personale
 • nAi??se kAi??rkohet pAi??r tAi?? mbrojtur tAi?? drejtat e pronAi??s, apo sigurinAi?? e QAL, anAi??tarAi??ve tAi?? tij apo tAi?? tjerAi??ve.

PAi??rveAi?? kAi??saj, kjo faqe interneti pAi??rdor Google Analytics pAi??r tAi?? na ndihmuar nAi?? analizimin e pAi??rdorimit tAi?? faqes dhe pAi??r ta pAi??rmirAi??suar atAi??. PAi??r tAi?? mbAi??shtetur kAi??tAi??, informacioni i zgjedhur pAi??r ndAi??rveprim tuaj me faqen Ai??shtAi?? dAi??rguar nAi?? Google pAi??r ta analizuar nAi?? emrin tonAi??. PAi??r mAi?? shumAi?? informacion nAi?? lidhje me Google Analytics shihAi??http://www.google.com/analytics/.

Lidhjet me faqet e tjera

Ky njoftim mbi ruajtjen e privatAi??sisAi?? pAi??r tAi?? arritur mbrojtjen e tAi?? dhAi??nave personale nuk pAi??rfshinAi?? lidhjet midis kAi??saj faqeje dhe faqeve tAi?? tjera. Ne ju inkurajojmAi?? tAi?? lexoni deklaratat e privatAi??sisAi?? nAi?? faqet e tjera tAi?? internetit qAi?? ju vizitoni.

Ndryshimet nAi?? kAi??tAi?? njoftim mbi mbrojtjen e tAi?? dhAi??nave personale

Ne pAi??rditAi??sojmAi?? kAi??tAi?? njoftim nAi?? mAi??nyrAi?? tAi?? rregullt duke vlerAi??suar kAi??tAi?? politikAi?? tAi?? privatAi??sisAi?? si ndAi??r mAi?? tAi?? rAi??ndAi??sishmet nAi?? veprimtarinAi?? e punAi??s sAi?? QAL.

Ankesa apo pyetje

QAL pAi??rpiqet pAi??r tAi?? pAi??rmbushur standardet mAi?? tAi?? larta gjatAi??Ai?? mbledhjes dhe pAi??rdorimit tAi?? tAi?? dhAi??nave personale. PAi??r kAi??tAi?? arsye, ne marrim shumAi?? seriozisht ankesat nAi?? lidhje me kAi??tAi?? temAi??. Ne mirAi??presim gjithashtu Ai??do sugjerim pAi??r pAi??rmirAi??simin e proAi??edurave tona. Ky njoftim mbi mbrojtjen e tAi?? dhAi??nave personale u hartua me qAi??llim pAi??r tAi?? qenAi?? i qartAi?? dhe i shkurtAi??r. Nuk jepen detaje tAi?? plota tAi?? tAi?? gjitha aspekteve tAi?? mbledhjes dhe pAi??rdorimit tAi?? tAi?? dhAi??nave personale nga ana e QAL. MegjithatAi??, ne jemi tAi?? gatshAi??m tai??i??ju japim Ai??doAi?? informacion shtesAi?? apo shpjegim tAi?? nevojshAi??m. Ai??do kAi??rkesAi?? pAi??r kAi??tAi?? duhet tAi?? dAi??rgohet nAi?? adresAi??n e-mailitAi??info@unitir.edu.al.

Si tAi?? na kontaktoni

KAi??rkesat pAi??r informacion nAi?? lidhje me politikAi??n tonAi?? tAi?? privatAi??sisAi?? mund tAi?? dAi??rgohen me e-mail nAi?? adresAi??nAi??info@unitir.edu.al.