Life long learning nAi??nkupton vazhdimAi??sinAi?? e pAi??rvetAi??simit tAi?? aftAi??sive dhe njohurive pAi??rgjatAi?? gjithAi?? jetAi??s sAi?? njAi?? individi. Kjo ndodh nAi??pAi??rmjet eksperiencave tAi?? provuara gjatAi?? jetAi??s, tAi?? cilat mund tAi?? jenAi?? formale (trajnime, kAi??shillime, internshipe, praktika mAi??simore, arsimim i lartAi?? etj.) ose joformale (eksperienca individuale, situata etj.) Lifelong learning, qAi?? shpesh do ta gjeni edhe me akronimin LLL, duhet kuptuar si njAi?? proAi??es i vazhdueshAi??m, vullnetar dhe motivues i kAi??rkimit tAi?? dijes pAi??r arsye personale apo profesionale. TAi?? mAi??suarit pAi??r gjatAi?? gjithAi?? jetAi??s duhet parAi?? si njAi?? mAi??nyrAi?? jetese. Lifelong learning quajtur ndryshe edhe ai???Ligji i Akumulimitai???, nAi??nkupton pAi??rmirAi??sim tAi?? vazhdueshAi??m pAi??rgjatAi?? gjithAi?? kohAi??s, nAi?? atAi?? fushAi?? ku ju formoheni apo zhvilloni profesionin tuaj.

Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai??I.Ai??Ai??Ai??Ai?? Ai??farAi?? do tAi?? thotAi?? tAi?? mAi??suarit pAi??rgjatAi?? gjithAi?? jetAi??s?

Epoka e informacionit nAi?? tAi?? cilAi??n po jetojmAi?? ka ndryshuar, jo vetAi??m konceptet dhe mAi??nyrat e pAi??rdorura pAi??r tAi?? ndAi??rtuar njAi?? karrierAi?? tAi?? suksesshme, por dhe pAi??rpjekjet apo pAi??rqasjet drejt arsimimit apo formimit profesional, siAi?? Ai??shtAi?? edukimi i vazhdueshAi??m pAi??rgjatAi?? gjithAi?? jetAi??s. Edukimi i vazhdueshAi??m nAi??nkupton kAi??rkim informacioni, zhvillim tAi?? mAi??tejshAi??m tAi?? njAi?? teme diplome apo njAi?? kAi??rkimi shkencor, pjesAi??marrje nAi?? trajnime, konferenca, konkurse dhe Ai??do aktivitet tjetAi??r qAi?? ka njohuri tAi?? reja, tAi?? cilat mund tAi?? ndihmojnAi?? individin pAi??r tAi?? qenAi?? mAi?? efektiv nAi?? Ai??do hap tAi?? karrierAi??s sAi?? tij. TAi?? mAi??suarit pAi??rgjatAi?? jetAi??s Ai??shtAi?? tashmAi?? njAi?? koncept i gjendur nAi?? Ai??do fushAi?? studimi dhe i nevojshAi??m nAi?? Ai??do aspekt tAi?? zhvillimit tAi?? jetAi??s sociale, ku dinamika e bashkAi??veprimit tAi?? faktorAi??ve tAi?? ndryshAi??m bAi??n qAi?? tAi?? ekzistojAi?? njAi?? konkurrencAi?? e fortAi??, e cila kAi??rkon vazhdimisht nevojAi??n pAi??r diferencim. Informacionet dhe njohuritAi?? nAi?? kohAi??n qAi?? po jetojmAi?? po ndryshojnAi?? Ai??do 2-3 vjet me njAi?? shpejtAi??si dy herAi?? mAi?? tAi?? lartAi?? se vitet mAi?? parAi??. Angazhimi dhe tAi?? qenurit i motivuar pAi??r pAi??rmirAi??sim tAi?? vazhdueshAi??m, Ai??shtAi?? Ai??elAi??si i suksesit afat gjatAi?? dhe kushti pAi??r tAi?? ai???mbijetuarai??? nAi?? njAi?? mjedis tAi?? ashpAi??r konkurrues.

Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai??II.Ai??Ai??Ai??Ai?? Kujt i drejtohet mAi??simi pAi??r gjatAi?? gjithAi?? jetAi??s ?

I prejardhur nga termi ai???nxAi??nAi??s i pAi??rjetshAi??mai???, koncepti Lifelong Learning nAi??nkupton se proAi??esi i tAi?? mAi??suarit nuk Ai??shtAi?? domosdoshmAi??risht i lidhur me nxAi??nAi??sit apo studentAi??t, por merr kuptim mAi?? tAi?? gjerAi?? dhe i referohet njAi?? proAi??esi jetAi??sor qAi?? ndiqet nga kushdo dhe me mAi??nyra tAi?? ndryshme. GjatAi?? pesAi??dhjetAi?? viteve tAi?? fundit, risitAi?? dhe ndryshimet e vazhdueshme shkencore dhe teknologjike kanAi?? patur njAi?? efekt rrAi??njAi??sor nAi?? nevojat dhe mAi??nyrat e tAi?? mAi??suarit. ProAi??esi i tAi?? mAi??suarit nuk shihet mAi?? i lidhur me njAi?? vend dhe kohAi?? tAi?? caktuar (si institucion arsimi) dhe praktikimi i dijeve apo njohurive tAi?? fituara me njAi?? vend tAi?? caktuar (vend i punAi??s). NAi?? perspektivAi?? zhvillimi i aftAi??sive, diplomimi ose formimi arsimor i drejtohet tAi?? gjithAi?? individAi??ve dhe Ai??shtAi?? i mundur nAi?? Ai??do lloj moshe.

Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? III.Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Si funksionon mAi??simi pAi??r gjatAi?? gjithAi?? jetAi??s?

Investimi nAi?? zhvillimin e kompetencave duhet menduar masiv dhe konsekuent. Lifelong Learnig nAi??nkupton vendosjen e iniciativave tAi?? pAi??rshtatshme, me qAi??llim qAi?? tAi?? motivojmAi?? individAi??t dhe punAi??dhAi??nAi??sit tAi?? zhvillojnAi?? dhe tAi?? pAi??rdorin mAi?? mirAi?? kompetencat e tyre. MAi??simi pAi??r gjatAi?? gjithAi?? jetAi??s do tAi?? thotAi?? njAi?? bashkAi??punim me kompanitAi??/institucionet ose organizata nAi?? tregun e punAi??s. NjohuritAi?? jo formale siAi?? janAi?? eksperiencatAi?? personale, situatat, tAi?? quajtura Ai??mAi?? ndryshe nAi?? gjuhAi??n popullore ai???pAi??rvojat personaleai???, janAi?? pjesAi?? e formimit tonAi??.Ai?? KAi??to eksperienca duhen pAi??rforcuar, pAi??rditAi??suar me njohuri tAi?? reja. Arsimi i lartAi?? Ai??shtAi?? njAi?? element kyAi?? pAi??r tAi?? siguruar pAi??rditAi??simin e njohurive pAi??r tAi?? gjithAi?? ata qAi?? kanAi?? interes. Universiteti i TiranAi??s ka marr pAi??rsipAi??r tAi?? bAi??het pjesAi?? e bashkAi??punimit me politikat evropiane, mbi mAi??simin pAi??r gjatAi?? gjithAi?? jetAi??s dhe objektivave tAi?? vendosura pAi??r 2020. MAi??simi pAi??r gjatAi?? gjithAi?? jetAi??s realizohet me anAi?? tAi?? studimeve, praktikave, trajnimeve, formimeve, zhvillimit tAi?? mAi??tejshAi??m tAi?? temave tAi?? diplomave dhe me konvertimin e eksperiencave profesionale nAi?? aftAi??si praktike. Ai??

Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? IV. Ai?? Ai?? Ai?? Ai??Aktivitetet Universiteti i TiranAi??s zhvillon aktivitete Ai??afat shkurtra nAi?? sektorAi?? tAi?? ndryshAi??m, siAi?? janAi??:

-Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Trajnime :

  • PAi??r gjuhAi?? tAi?? huaja
    • TOEIC, TOEFL
    • Instituti Konfuci ( gjuhAi?? kineze)

-Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Konferenca/Takime te Hapura/ Seminare
-Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? E-Learning
-Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Ebook
-Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Kurse mbi pAi??rdorimin e Excel , Powerpoint
-Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Trajnime/kurse pAi??r kontabilitet, financAi??.
-Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Kurse mbi kode tAi?? reja tAi?? legjislacionit (ligji mbi taksapaguesit…)
-Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Konvertimi e eksperiencave profesionale