logo


LLL

Life long learning nënkupton vazhdimësinë e përvetësimit të aftësive dhe njohurive përgjatë gjithë jetës së një individi. Kjo ndodh nëpërmjet eksperiencave të provuara gjatë jetës, të cilat mund të jenë formale (trajnime, këshillime, internshipe, praktika mësimore, arsimim i lartë etj.) ose joformale (eksperienca individuale, situata etj.) Lifelong learning, që shpesh do ta gjeni edhe me akronimin LLL, duhet kuptuar si një proçes i vazhdueshëm, vullnetar dhe motivues i kërkimit të dijes për arsye personale apo profesionale. Të mësuarit për gjatë gjithë jetës duhet parë si një mënyrë jetese. Lifelong learning quajtur ndryshe edhe “Ligji i Akumulimit”, nënkupton përmirësim të vazhdueshëm përgjatë gjithë kohës, në atë fushë ku ju formoheni apo zhvilloni profesionin tuaj.

               I.     Çfarë do të thotë të mësuarit përgjatë gjithë jetës?

Epoka e informacionit në të cilën po jetojmë ka ndryshuar, jo vetëm konceptet dhe mënyrat e përdorura për të ndërtuar një karrierë të suksesshme, por dhe përpjekjet apo përqasjet drejt arsimimit apo formimit profesional, siç është edukimi i vazhdueshëm përgjatë gjithë jetës. Edukimi i vazhdueshëm nënkupton kërkim informacioni, zhvillim të mëtejshëm të një teme diplome apo një kërkimi shkencor, pjesëmarrje në trajnime, konferenca, konkurse dhe çdo aktivitet tjetër që ka njohuri të reja, të cilat mund të ndihmojnë individin për të qenë më efektiv në çdo hap të karrierës së tij. Të mësuarit përgjatë jetës është tashmë një koncept i gjendur në çdo fushë studimi dhe i nevojshëm në çdo aspekt të zhvillimit të jetës sociale, ku dinamika e bashkëveprimit të faktorëve të ndryshëm bën që të ekzistojë një konkurrencë e fortë, e cila kërkon vazhdimisht nevojën për diferencim. Informacionet dhe njohuritë në kohën që po jetojmë po ndryshojnë çdo 2-3 vjet me një shpejtësi dy herë më të lartë se vitet më parë. Angazhimi dhe të qenurit i motivuar për përmirësim të vazhdueshëm, është çelësi i suksesit afat gjatë dhe kushti për të “mbijetuar” në një mjedis të ashpër konkurrues.

               II.     Kujt i drejtohet mësimi për gjatë gjithë jetës ?

I prejardhur nga termi “nxënës i përjetshëm”, koncepti Lifelong Learning nënkupton se proçesi i të mësuarit nuk është domosdoshmërisht i lidhur me nxënësit apo studentët, por merr kuptim më të gjerë dhe i referohet një proçesi jetësor që ndiqet nga kushdo dhe me mënyra të ndryshme. Gjatë pesëdhjetë viteve të fundit, risitë dhe ndryshimet e vazhdueshme shkencore dhe teknologjike kanë patur një efekt rrënjësor në nevojat dhe mënyrat e të mësuarit. Proçesi i të mësuarit nuk shihet më i lidhur me një vend dhe kohë të caktuar (si institucion arsimi) dhe praktikimi i dijeve apo njohurive të fituara me një vend të caktuar (vend i punës). Në perspektivë zhvillimi i aftësive, diplomimi ose formimi arsimor i drejtohet të gjithë individëve dhe është i mundur në çdo lloj moshe.

            III.      Si funksionon mësimi për gjatë gjithë jetës?

Investimi në zhvillimin e kompetencave duhet menduar masiv dhe konsekuent. Lifelong Learnig nënkupton vendosjen e iniciativave të përshtatshme, me qëllim që të motivojmë individët dhe punëdhënësit të zhvillojnë dhe të përdorin më mirë kompetencat e tyre. Mësimi për gjatë gjithë jetës do të thotë një bashkëpunim me kompanitë/institucionet ose organizata në tregun e punës. Njohuritë jo formale siç janë eksperiencat  personale, situatat, të quajtura  më ndryshe në gjuhën popullore “përvojat personale”, janë pjesë e formimit tonë.  Këto eksperienca duhen përforcuar, përditësuar me njohuri të reja. Arsimi i lartë është një element kyç për të siguruar përditësimin e njohurive për të gjithë ata që kanë interes. Universiteti i Tiranës ka marr përsipër të bëhet pjesë e bashkëpunimit me politikat evropiane, mbi mësimin për gjatë gjithë jetës dhe objektivave të vendosura për 2020. Mësimi për gjatë gjithë jetës realizohet me anë të studimeve, praktikave, trajnimeve, formimeve, zhvillimit të mëtejshëm të temave të diplomave dhe me konvertimin e eksperiencave profesionale në aftësi praktike.  

            IV.        Aktivitetet Universiteti i Tiranës zhvillon aktivitete  afat shkurtra në sektorë të ndryshëm, siç janë:

–         Trajnime :

  • Për gjuhë të huaja
    • TOEIC, TOEFL
    • Instituti Konfuci ( gjuhë kineze)

–         Konferenca/Takime te Hapura/ Seminare
–         E-Learning
–         Ebook
–         Kurse mbi përdorimin e Excel , Powerpoint
–         Trajnime/kurse për kontabilitet, financë.
–         Kurse mbi kode të reja të legjislacionit (ligji mbi taksapaguesit…)
–         Konvertimi e eksperiencave profesionale


X