Kompanitë

Qendra e Karrierës fton të gjitha institucionet publike apo private, kompanitë, bizneset dhe organizatat që operojnë në tregun e punës, të bëhen pjesë e këtij Portali për të përtifuar një proçes rekrutimi të shpejtë dhe pa kosto. Në sajë të CV-ve elektronike të listuara në Portal dhe në bazë të kritereve të përcaktuar nga subjektet e ndryshme, proçesi i përzgjedhjes së kandidatëve potencialë për internship apo punësim, kryhet automatikisht. Ndërkohë zyrat e karrierës mbështesin këtë proçes për verifikimin e kualifikimit të studentëve, nëpërmjet aksesit që ato kanë në fakultetet respektive të Universitetit të Tiranës dhe gjithashtu nëpërmjet njohjes dhe kontakteve të përditshme me studentët. Institucionet publike apo private, te cilat kanë dëshirë të bëhen pjesë e Portalit qal.unitir.edu.al janë te ftuara të na kontaktojnë në adresen e emailit :[email protected]


X