logo


Historiku

QALQendra e Karrierës, pjesë e strukturës së Universitetit të Tiranës filloi të funksionojë në vitin 2010. Objektivi kryesor i kësaj strukture është orientimi dhe këshillimi i studentëve për një përqasje më të mirë në tregun e punës. Një mbështetje të rëndësishme për krijimin e kësaj strukture ka qenë projekti Interface Tempus, i cili ka ndihmuar për trajnimin e stafit, për pajisjen me mjetet bazë për zyrat e kësaj qendre dhe për organizimin e vizitave në universitetet evropiane, partnerë me universitetin tonë.

Me mbështetjen e drejtuesve të Universiteti të Tiranës dhe bashkëpunimit me fakultetet respektive, Qendra e Karrierës ka implementuar zyra karriere në çdo fakultet të Universitetit të Tiranës, duke përmbushur më mirë nevojat specifike të çdo fushe studimi.

Këto qendra njihen tashmë si QAL (Qendra Karrierës, Alumni, Lifelong Learning).

Sfida kryesore me të cilën është përballur Qendra e Karrierës gjatë implementimit të projektit ka qenë ndërgjegjësimi i studenteve në lidhje me shërbimet që kjo qendër ofron. Sot, zyrat e karrierës janë integruar plotësisht në fakultetet respektive dhe vizitohen çdo ditë nga studentët, të cilët vijnë të informohen dhe të konsultohen me përgjegjëset e këtyre qendrave.

Zyra e parë e Qendrës së Karrierës u hap në Fakultetin e Ekonomisë me fillimin e vitit akademik 5 Tetor 2012 dhe më pas në Mars 2013, vijoi me hapjen e QAL në Fakultetin e Drejtësisë. Me përfundimin e vitit akademik 2014, Universiteti i Tiranës numëron edhe dy zyra të tjera të Qendrës së Karrierës, përkatësisht në Fakultetin e Shkencave të Natyrës dhe në Fakultetin e Shkencave Sociale, për t’i ardhur në ndihmë studentëve të Universitetit të Tiranës, që kanë studiuar apo studiojnë në këto fakultete.

Misioni i Qendrave të Karrierës është të mbështesë studentët në përgatitjen e tyre më të mirë për punësim dhe të shërbejë në inkurajimin dhe zhvillimin e karrierës së tyre në fusha të caktuara studimi.

Qendra e Karrierës shërben si urë lidhëse midis studentëve dhe tregut të punës, duke krijuar kontaktet e duhura me punëdhënësit potencial, me qëllim promovimin e studentëve të Universitetit të Tiranës dhe kërkimin e mundësive të reja të punësimit.

Me hapjen e qendrës së parë, sfida jonë ishte të vendosnim bashkëpunime me subjekte të ndryshme që operojnë në tregun shqiptar. Sot, ne numërojmë  raste të shumta suksesi të studentëve të Universitetit të Tiranës, të cilëve iu është dhënë mundësia të bëhen pjesë e stafit drejtues të  disa prej institucioneve dhe  kompanive më të njohura në treg.

Qendra e karrierës organizon një sërë aktivitetesh gjatë vitit akademik, të cilat janë të lidhura në mënyrë të drejtpërdrejtë me studentët e UT-së. Për të sensibilizuar studentët për një përfshirje dhe angazhim më të lartë në këto aktivitete, zyrat tona kanë krijuar Grupin e Studentëve Vullnetarë. Me anë të angazhimit vullnetar zyra e karrierës ka për qellim të inkurajojë studentët të bëhen pjesë e vullnetarizmit në përgjithësi dhe të jenë më të përfshirë në aktivitetet e QAL-së, për të patur një performancë më të mirë të tyre në tregun e punës. Tashmë zyrat e karrierës mbështeten nga 40 studentë vullnetarë nga të gjitha fakultetet e UT-së, të cilët janë pjesë aktive dhe e rëndësishme e zyrave të karrierës në organizimin dhe promovimin e aktiviteteve të ndryshme.


X