QALQendra e KarrierAi??s, pjesAi?? e strukturAi??s sAi?? Universitetit tAi?? TiranAi??s filloi tAi?? funksionojAi?? nAi?? vitin 2010. Objektivi kryesor i kAi??saj strukture Ai??shtAi?? orientimi dhe kAi??shillimi i studentAi??ve pAi??r njAi?? pAi??rqasje mAi?? tAi?? mirAi?? nAi?? tregun e punAi??s. NjAi?? mbAi??shtetje tAi?? rAi??ndAi??sishme pAi??r krijimin e kAi??saj strukture ka qenAi?? projekti Interface Tempus, i cili ka ndihmuar pAi??r trajnimin e stafit, pAi??r pajisjen me mjetet bazAi?? pAi??r zyrat e kAi??saj qendre dhe pAi??r organizimin e vizitave nAi?? universitetet evropiane, partnerAi?? me universitetin tonAi??.

Me mbAi??shtetjen e drejtuesve tAi?? Universiteti tAi?? TiranAi??s dhe bashkAi??punimit me fakultetet respektive, Qendra e KarrierAi??s ka implementuar zyra karriere nAi?? Ai??do fakultet tAi?? Universitetit tAi?? TiranAi??s, duke pAi??rmbushur mAi?? mirAi?? nevojat specifike tAi?? Ai??do fushe studimi.

KAi??to qendra njihen tashmAi?? si QAL (Qendra KarrierAi??s, Alumni, Lifelong Learning).

Sfida kryesore me tAi?? cilAi??n Ai??shtAi?? pAi??rballur Qendra e KarrierAi??s gjatAi?? implementimit tAi?? projektit ka qenAi?? ndAi??rgjegjAi??simi i studenteve nAi?? lidhje me shAi??rbimet qAi?? kjo qendAi??r ofron. Sot, zyrat e karrierAi??s janAi?? integruar plotAi??sisht nAi?? fakultetet respektive dhe vizitohen Ai??do ditAi?? nga studentAi??t, tAi?? cilAi??t vijnAi?? tAi?? informohen dhe tAi?? konsultohen me pAi??rgjegjAi??set e kAi??tyre qendrave.

Zyra e parAi?? e QendrAi??s sAi?? KarrierAi??s u hap nAi?? Fakultetin e EkonomisAi?? me fillimin e vitit akademik 5 Tetor 2012 dhe mAi?? pas nAi?? Mars 2013, vijoi me hapjen e QAL nAi?? Fakultetin e DrejtAi??sisAi??. Me pAi??rfundimin e vitit akademik 2014, Universiteti i TiranAi??s numAi??ron edhe dy zyra tAi?? tjera tAi?? QendrAi??s sAi?? KarrierAi??s, pAi??rkatAi??sisht nAi?? Fakultetin e Shkencave tAi?? NatyrAi??s dhe nAi?? Fakultetin e Shkencave Sociale,Ai??pAi??r tai??i??i ardhur nAi?? ndihmAi?? studentAi??ve tAi?? Universitetit tAi?? TiranAi??s, qAi?? kanAi?? studiuar apo studiojnAi?? nAi?? kAi??to fakultete.

Misioni i Qendrave tAi?? KarrierAi??s Ai??shtAi?? tAi?? mbAi??shtesAi?? studentAi??t nAi?? pAi??rgatitjen e tyre mAi?? tAi?? mirAi?? pAi??r punAi??sim dhe tAi?? shAi??rbejAi?? nAi?? inkurajimin dhe zhvillimin e karrierAi??s sAi?? tyre nAi?? fusha tAi?? caktuara studimi.

Qendra e KarrierAi??s shAi??rben si urAi?? lidhAi??se midis studentAi??ve dhe tregut tAi?? punAi??s, duke krijuar kontaktet e duhura me punAi??dhAi??nAi??sit potencial, me qAi??llim promovimin e studentAi??ve tAi?? Universitetit tAi?? TiranAi??s dhe kAi??rkimin e mundAi??sive tAi?? reja tAi?? punAi??simit.

Me hapjen e qendrAi??s sAi?? parAi??, sfida jonAi?? ishte tAi?? vendosnim bashkAi??punime me subjekte tAi?? ndryshme qAi?? operojnAi?? nAi?? tregun shqiptar. Sot, ne numAi??rojmAi??Ai??Ai??raste tAi?? shumta suksesi tAi?? studentAi??ve tAi?? Universitetit tAi?? TiranAi??s, tAi?? cilAi??ve iu Ai??shtAi?? dhAi??nAi?? mundAi??sia tAi?? bAi??hen pjesAi?? e stafit drejtues tAi??Ai??Ai??disa prej institucioneve dheAi??Ai??kompanive mAi?? tAi?? njohura nAi?? treg.

Qendra e karrierAi??s organizon njAi?? sAi??rAi?? aktivitetesh gjatAi?? vitit akademik, tAi?? cilat janAi?? tAi?? lidhura nAi?? mAi??nyrAi?? tAi?? drejtpAi??rdrejtAi?? me studentAi??t e UT-sAi??. PAi??r tAi?? sensibilizuar studentAi??t pAi??r njAi?? pAi??rfshirje dhe angazhim mAi?? tAi?? lartAi?? nAi?? kAi??to aktivitete, zyrat tona kanAi?? krijuar Grupin e StudentAi??ve VullnetarAi??. Me anAi?? tAi?? angazhimit vullnetar zyra e karrierAi??s ka pAi??r qellim tAi?? inkurajojAi?? studentAi??t tAi?? bAi??hen pjesAi?? e vullnetarizmit nAi?? pAi??rgjithAi??si dhe tAi?? jenAi?? mAi?? tAi?? pAi??rfshirAi?? nAi?? aktivitetet e QAL-sAi??, pAi??r tAi?? patur njAi?? performancAi?? mAi?? tAi?? mirAi?? tAi?? tyre nAi?? tregun e punAi??s. TashmAi?? zyrat e karrierAi??s mbAi??shteten nga 40 studentAi?? vullnetarAi?? nga tAi?? gjitha fakultetet e UT-sAi??, tAi?? cilAi??t janAi?? pjesAi?? aktive dhe e rAi??ndAi??sishme e zyrave tAi?? karrierAi??s nAi?? organizimin dhe promovimin e aktiviteteve tAi?? ndryshme.