logo


Alumni

  I.      Alumni

Alumni rrjedh nga latinishtja dhe do të thotë  ” ish nxënëns “ ose “ish student “,  i cili është i  diplomuar në një institucion arsimor. Të gjithë studentët të cilët disponojnë një diplomë të Universitetit të Tiranës janë Alumni të UT-së.                

II.      Misioni

Misioni i Alumnit është të zhvillojë dhe forcojë rrjetin e bashkëpunimit ndërmjet studentëve aktual, profesorëve të Univeristetit të Tiranës dhe gjithë të diplomuarve në këtë universitet. Krijimi i rrjetit Alumni shërben si burim në rekrutimin e studentëve dhe në angazhimin e tyre në aktivitete potenciale.      

III.      Qëllimet e rrjetit Alumni

Rrjeti Alumni ka nё fokus mbarëvajtjen profesionale tё individëve qё kanё kryer studimet nё Universitetin e Tiranës. Nëpërmjet takimeve dhe aktiviteteve, ndihmon në transmetimin e ideve, nismave, inovacionit, bashkëpunimeve midis njëri- tjetrit të essay service cilat janë më se të nevojshme, pas procesit të diplomimit dhe sidomos të përballjes me tregun e punës. Pse duhet zhvilluar rrjeti Alumni ?

  1. Ndihmon në rekrutimin e studentëve të sapo diplomuar;
  2. Informon studentët Alumni mbi ofertat në tregun e punës;
  3. Ndajnë  eksperiencat personale me studentët aktual;
  4. Bashkëpunojnë në organizimin e aktiviteteve potenciale të Universitetit të Tiranës;
  5. Të shërbejë në nxitjen e angazhimeve vullnetare, të cilat do të ndikojnë në zhvillimin e fushave sociale, edukative dhe kulturore;
  6. Të promovojë dhe zgjerojë vetë rrjetin Alumni;

IV.      Organizimi i rrjetit Alumni

Aktiviteti i rrjetit Alumni ka si pikësynim krijimin dhe mbajtjen e marrëdhënieve të reja me studentët e diplomuar dhe studentët të cilët vazhdojnë studimet pranë fakulteteve të UT-së. Anëtarët e rrjetit do të japin informacione, këshilla karriere dhe mbështetje në formimin profesional të tyre.                

V.      Anëtarët e rrjetit Alumni

Anëtarë të rrjetit Alumni mund të bëhen të gjithë ata individë të cilët kanë kryer studimet në Universitetin e Tiranës dhe disponojnë një diplomë të këtij universiteti. Të gjithë studentët e diplomuar, stafi akademik dhe administrativ i UT-së mund të bëhen pjesë e këtij rrjeti për t’u zhvilluar së bashku! Bëhuni pjesë e rrjetit alumni duke na kontaktuar në adresën elektronike: alumni-ut@unitir.edu.al


X